Pestbeleid

Visie

Het pedagogisch project van onze school stelt duidelijk dat we binnen onze school de ruimte en sfeer willen scheppen waarin elk kind harmonisch kan openbloeien.
Zowel van het schoolteam als van de leerlingen verwachten we respect voor elkaar.

Jammer genoeg gaat het toch af en toe eens mis.
Daarom hebben we dit beleid opgesteld. Eerst en vooral willen we preventief werken door middel van goede afspraken en een open communicatie met alle betrokken partijen. Daarnaast vinden we het heel belangrijk om een leidraad te hebben om pestsituaties aan te kunnen pakken.

Pesten versus plagen

Wat is pesten?

Pesten is het herhaaldelijk en langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door één of meer personen met de bedoeling het slachtoffer te kwetsen, te benadelen of schade te berokkenen. Slachtoffers hebben in deze situatie weinig tot geen verweer (machtsonevenwicht). Pesten heeft vaak een sociale functie: het pestgedrag is betekenisvol voor de groep waarin het gebeurt: pestkoppen zijn op zoek naar populariteit en status. Hiervoor gaan ze een machtsspel aan met wie ‘zwakker’ staat. Vaak stopt het pesten als de groepssteun wegvalt. Pesten gebeurt op veel manieren: direct of indirect pesten, verbaal pestgedrag, cyberpesten.

De rollen in een pestsituatie.

Pesten versus plagen

plagen pesten
Onschuldig, met humor
Korte duur
1 tegen 1
Niet systematisch
Wisselend slachtoffer
Geen pijn/korte pijn/snel vergeten
Snel herstel
De groep blijft zichzelf
Doelbewust en gepland
Aanhouden en systematisch
Ongelijke strijd
1 tegen 1 of groepje
Doel = kwetsen
Vaak door dezelfde persoon
Moeilijk herstel
Groep verandert hierdoor

! Er moet een zone zijn waarin ruimte is voor plagerijen en ruzietjes. Want dit helpt kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Maar systematisch en berekend eenzelfde kind viseren, pijn doen,… overstijgt de ruimte die er is voor ruzie maken. Deze plagerijen monden uit in pesten.

Preventie

Op school proberen we heel wat te doen om pesten te voorkomen en om een veilig en positief schoolklimaat te bekomen.
Werken aan een positief klas- en schoolklimaat
In elke klas werkt de leerkracht aan een goede en positieve klassfeer. Er wordt tijd vrijgemaakt voor klasgesprekken, kindcontacten, groepsbevorderende activiteiten,…  Ook op schoolniveau worden activiteiten georganiseerd om de sfeer te bevorderen. Hierdoor verbetert de relatie tussen de kinderen en de leerkrachten, maar ook tussen de kinderen onderling.
Doordat we een kleine school zijn, kennen veel leerlingen elkaar. Dit komt de sfeer op school en op de speelplaats ten goede.

Preventie op de speelplaats

De speelplaats is een ruimte waar kinderen zich volledig kunnen uitleven. We hebben een klim- en klauterspeeltuig, een sportveld,… Daarnaast zijn er ook een aantal plekken voor zien waar kinderen tot rust kunnen komen. Er zijn een aantal banken die uitnodigen tot gesprek, in de boomhut kan rustig een boek gelezen worden,…
Verder hebben we een speelhuisje met voldoende speelmateriaal. Ook bieden we speelkoffers met materialen aan die uitnodigen tot samenspel.
Om verveling op de speelplaats tegen te gaan, organiseren we op regelmatige basis activiteiten tijdens de middagpauze. (bijvoorbeeld: middagsport, schaaktornooi, wieltjesdag, muziek bij mooi weer,…)
Tijdens elke speeltijd zorgt de school voor actief toezicht. De leerkracht loopt rond en heeft oog voor wat er op de speelplaats gebeurt.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden…. Niet zo vanzelfsprekend!  
De kinderen brengen veel tijd door op school. Daarom trachten we een aangenaam schoolklimaat te creëren waarin fijn samenspelen en samenwerken voorop staat. Ook willen we dat elk kind zich veilig en begrepen voelt. Dit leergebied moet, net zoals de anderen, aangeleerd en ingeoefend worden.  
Naarmate de groep zich sociaal vaardiger gedraagt, verbetert de sfeer in de groep. Hierdoor stijgt het welbevinden en de betrokkenheid van iedereen.  
We hebben voor onze school een plan op maat gemaakt.  
Elk schooljaar behandelen we 2 thema’s van sociale vaardigheden. Er worden activiteiten georganiseerd in de klas als voor de hele school. Dankzij deze thema’s leren kinderen hoe ze op een goede manier met elkaar kunnen omgaan.

Anti-pestweek

Elk schooljaar wordt er in Vlaanderen een week tegen pesten georganiseerd. Deze vindt telkens plaats de week voor de krokusvakantie. Tijdens deze week proberen wij ‘samen tegen pesten’ in de kijker te zetten.

Aanpak pesten

We streven ernaar om kinderen kleine ruzies zelf te laten oplossen. 
Er zijn in de vestiging Worteldorp verschillende hulpkaarten aanwezig op de speelplaats om hen hierbij te helpen.
Wanneer de leerlingen een ruzie zelf niet opgelost krijgen of een leerling komt herhaaldelijk in contact met pestsituaties ondersteunt de leerkracht.

 • De school luistert naar het slachtoffer.
 • Er wordt afgesproken met het slachtoffer elke stappen ondernomen zullen worden.
 • De daders worden intensief geobserveerd. (Het ganse team wordt hierbij betrokken)
 • Andere leerlingen worden bevraagd om meer context te krijgen.
 • De pester wordt apart genomen voor een gesprek.
 • De pester krijgt de opdracht om het conflict/de pestsituatie te herstellen. Dit wordt opgevolgd door de leerkracht.
 • (bij ernstige pestsituaties wordt gebruikgemaakt van de no blame-methode)
 • Indien nodig worden de ouders van de betrokken partijen gecontacteerd.
 • Indien deze acties niet voldoende blijken te zijn, wordt er contact opgenomen met externen (CLB).

 
Wat kan je als ouder doen...

... als jouw kind wordt gepest

 • Kies indien mogelijk een gepast gespreksmoment: tijd, plaats, rust.
 • Luister naar je kind.
 • Neem het verhaal ernstig.
 • Leg de schuld niet bij je kind. Toon begrip (voor het lange stilzwijgen, De emoties, de behoeften die het kind uitdrukt).
 • Maak duidelijk dat je achter je kind staat en dat je mee wil zoeken naar een oplossing. 
 • Prijs je kind omdat het heeft willen praten.
 • Wijs je kind op de noodzaak om met de school te praten en zoek samen naar de meest geschikte contactpersoon.
 • Bekijk samen wat je de school wilt meedelen en wat je van de school verwacht/niet verwacht.
 • Ga na bij wie het kind aansluiting kan zoeken (wie deed nooit mee met het pesten?)
 • Stimuleer andere contacten met leeftijdsgenoten (binnen en buiten de school).
 • Zoek een ‘back-up’ voor jezelf.
 • Richt je bij ernstige problemen tot de hulpverlening. Eventueel kan de school en het CLB hierbij helpen.

Als je kind heeft gepest

 • Kies een geschikt moment om met je kind in gesprek te gaan.
 • Zeg duidelijk waarom je een gesprek wilt.
 • Luister naar je kind! Pols naar het wat, hoe en waarom van het (mee-) pesten.
 • Keur het voorbije pestgedrag af en maak duidelijk dat je wilt dat je kind ermee stopt.
 • Wijs op het verschil tussen pesten en plagen.
 • Verduidelijk wat pesten teweeg brengt.
 • Vraag je kind om de schade te herstellen:
 • veilig stellen van het slachtoffer;
 • eventuele schade herstellen;
 • vertrouwen herwinnen van het slachtoffer, groep, school, …
 • Bekijk met de school hoe je de schoolaanpak van thuis uit kan steunen.
 • Blijf in gesprek met je kind/met de school.
 • Zoek zo nodig steun en hulp voor jezelf/je kind.

aanpak cyberpesten

school

De sociale media hebben zeker hun waarde, maar kunnen jammer genoeg ook negatief gebruikt worden. Wij bewaken het goed gebruik van internet op school. In de 3de graad worden er daarnaast ook lessen gegeven i.v.m. veilig gebruik van internet en sociale media. Ook wordt het onderwerp ‘cyberpesten’ opgenomen in het schooladoptieplan. De wijkagent zal de kinderen wijzen op de impact van cyberpesten en de gevaren van sociale media.
Maar we moeten ook hier samenwerken met de ouders van de kinderen. Daarom vragen we van de ouders om zelf controle te houden over hun gsm- en internetgebruik. Bepaalde handelingen (hacken, pesten of aanzetten tot pesten, bedreigen …) zijn strafbaar. De ouder is wettelijk mede verantwoordelijk voor deze gedragingen van zoon of dochter.
Wanneer ouders of kinderen toch naar school komen met een melding van cyberpesten (wat dan eerder buiten de school gebeurt), vragen we steeds bewijsmateriaal mee te nemen. We willen dit als school zeker en vast niet negeren en willen er dan ook verder mee aan de slag gaan. Zo kunnen we overgaan tot de aanpak van pesten zoals hierboven beschreven staat.
Om ouders hieromtrent meer te kunnen informeren, is het de bedoeling dat we binnen de scholengemeenschap tweejaarlijks een infoavond organiseren over cyberpesten. Ook binnen de school gaan we ervoor zorgen dat ICT en het juiste gebruik van internet een plaats krijgt in de klas.

Ouders

Als ouder kan je alvast enkele zaken doen om cyberpesten bij je kind te voorkomen. Deze staan hieronder beschreven:

 • Informeer je zelf over het gebruik en misbruik van internet en gsm bij kinderen. Wanneer je niet op de hoogte bent van wat wel en niet mag, kan je dit opzoeken op de websites die je achteraan dit beleid kan terugvinden.
 • Toon interesse voor de communicatievaardigheden van je kind. Weet waarmee je kind bezig is op de computer en op zijn/haar gsm. Ga af en toe eens naast je kind zitten of laat hem/haar vertellen waarmee hij/zij bezig is. Maak daarnaast ook duidelijke afspraken over wat wel en niet kan.
 • Stel je jezelf positief op wanneer het gaat over het gsm- en internetgebruik van uw kind. Zorg ervoor dat er een open gesprek kan plaatsvinden over wat binnenkomt en buitengaat via de verschillende online kanalen.
 • Bespreek concrete voorvallen, ervaringen of nieuwtjes en verken wat kan en niet kan. Ga samen op zoek naar gepaste manieren van omgaan en communiceren via gsm en internet.
 • Bekijk met je kind hoe hij/zij zaken kan beveiligen. Met andere woorden: ga samen op ontdekkingstocht en laat je kind dit niet alleen doen.
 • Elk schooljaar krijg je als ouder een folder mee van de Opvoedingswinkel. Hierin staan alle infoavonden vermeld, o.a. over pesten en cyberpesten. Je kan je hier als ouder steeds gratis voor inschrijven.
 • Op de laatste bladzijde van dit beleid kan je nog enkele websites en boeken vinden die je kan raadplegen als ouder voor extra informatie rond cyberpesten.