Pedagogische project

Als kleine school waar iedereen elkaar kent, vinden we het essentieel dat kinderen zich echt thuis voelen in onze school.
Dat positieve schoolklimaat is voor ons de basis voor de motivatie tot leren van onze kinderen. 
We vinden het belangrijk dat elk van onze kinderen, ongeacht hun mogelijkheden en beperkingen, de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen vanuit een positief zelfbeeld. 

harmonische opleiding


 Aan de hun toevertrouwde kinderen wordt een algehele opvoeding bezorgd: 
       De leerstof wordt op een kindvriendelijke manier aangebracht, 
       De lichamelijke, creatieve en sociale ontwikkeling mag niet achterwege blijven. 
Er wordt extra zorg besteed aan de zwakste, d.w.z. rekening houden met hun problemen en de nodige voorzieningen treffen die in de mogelijkheden liggen van het basisonderwijs.  

 

positieve sfeer

De kinderen worden een aantal waarden meegegeven die noodzakelijk zijn in de maatschappij en in de omgang met anderen: beleefdheid, eerlijkheid, netheid, orde, zorg, plichtsbesef, afspraken nakomen, zich inzetten voor anderen.  
In de klassen moet een leer-werksfeer zijn: aandacht, actief-meedoen, de wil om het te kennen en het te kunnen. 
De kinderen komen graag naar school en voelen er zich goed en veilig.  
Directie, leerkrachten en kinderen zorgen voor een aangename sfeer. ​

open communicatie

Er moet een goed contact zijn tussen alle betrokkenen (inrichtende macht, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, CLB), dat gestimuleerd wordt door regelmatige samenkomsten.  
Directie en leerkrachten zetten zich ten volle in en bezinnen zich regelmatig over hun leer- en werkmethoden. 

 

pluralistisch


De school stelt zich pluralistisch op, alle kinderen moeten gewild zijn, ook kinderen waarvan de ouders niet kiezen voor de katholieke godsdienst, ook licht-gehandicapten
en kinderen waarvan de ouders financieel mindervermogend zijn.  

 

accomodatie

De inrichtende macht draagt zorg en schept de nodige accommodatie zodat de nodige voorzieningen aanwezig zijn om degelijk onderwijs en een gepaste opvoeding te verzorgen.